Kurzy speciální pedagogiky pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Obecné informace

V současné době nabízíme kurzy uvedené na této stránce. Jsou určené především pro pedagogy, psychology, další odborníky, ale též rodiče, jejichž dítě trpí některou z poruch učení. Všechny kurzy jsou akreditovány na MŠMT ČR. Akreditaci zajistila různá pracoviště v České republice. Pokud máte o některý z kurzů zájem, můžete zvolit jeden z následujících postupů:

 1. Vybrat kterýkoliv z kurzů a zajistit vlastní akreditaci.
 2. Na základě domluvy použít akreditace některé z organizací, které již celý sled kroků absolvovaly: DYS - Centrum Praha, Studio aktivit a vzdělávání Praha a další vzdělávací organizace v České republice. (Některé organizace si budou účtovat za poskytnutí akreditace poplatek, který navýší uvedenou cenu).

Sama nemohu žádat o akreditaci, a tudíž nemohu ani vydávat osvědčení. Mohu provést kurz na škole, ale bez osvědčení pro učitele.

Ceny kurzů

Varianta kurzu Cena Délka trvání
20-ti hodinový kurz 24.000 Kč 3 dny
12-ti hodinový kurz 15.000 Kč 2 dny
6-ti hodinový kurz 8.000 Kč 1 den
Přednáška 6.000 Kč méně než 6 hodin
 V ceně jsou zahrnuty: náklady spojené s přípravou kurzů, písemné materiály pro účastníky kurzu, cestovní náklady i náklady na bytování.

Pokud počet účastníků převýší 25, jsou ceny následující.

Varianta kurzu Cena za účastníka Délka trvání
20-ti hodinový kurz 1.100 Kč 3 dny
12-ti hodinový kurz 650 Kč 2 dny
6-ti hodinový kurz 350 Kč 1 den

Seznam kurzů

Detaily jednotlivých kurzů zobrazíte kliknutím na název kurzu.

 • Novinka!!! Dyslexie od narození do dospělosti +

   Dyslexie není jen špatné čtení. Neprojevuje se až ve škole. Nevymizí po ukončení studia. Není to lenost, nechuť na sobě pracovat. Kolik je lidí, kteří skutečně trpí dyslexií?

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Cílem kurzu je vytvořit spolu s účastníky kurzu obraz nejen dyslexie, ale též dalších poruch učení. Ukázat, jak projevy poruch učení ovlivňují osobnost dítěte, dospívajícího, dospělého. Osvojit si základní postupy při práci se žáky i studenty s poruchami učení.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé základních, středních a speciálních škol. Kurz je vhodný pro kolektivy škol i další zájemce mimo školství, kteří se setkávají s projevy poruch učení a rádi by se dověděli více.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Co je dyslexie a další poruchy učení, jak vznikají, jak se projevují? Vznik poruch je podmíněn neostatečným vývojem psychických funkcí, které negativně ovlivňují nejen osvojování čtení, psaní, matematiky, cizích jazyků, ale nepříznivě působí na řadu dalších aktivit v průběhu dne. První příznaky lze vnímat již v předškolním věku, nejvýrazněji se projevují na základní škole. V různé míře přetrvávají po celý život. V průběhu kurzu se účastníci seznámí se základními postupy při práci se žáky (studenty, dospělými). Obsah kurzu lze modifikovat podle zájmů účastníků. Dostatek prostoru bude ponechán na otázky, odpovědi, diskuzi.

  Kurz není určen pro pedagogy, kteří chtějí provádět reedukaci.

 • Dyslexie a dysortografie prakticky +

   Příprava kurzu byla ovlivněna skutečností, že mnoho pedagogů zná teoretické základy SPU, ale neví, jak pracovat s dětmi, jaké pomůcky použít.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Účastníci kurzu si osvojí základní metody reedukace dyslexie a dysortografie. Seznámí se s pomůckami pro reedukaci i s technikami kompenzace. (V úvodu připomeneme nezbytná teoretická východiska.)

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé základních, středních a speciálních škol, kteří mají základní informace o specifických poruchách učení.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Reedukace kognitivních funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť krátkodobá a pracovní, proces automatizace, exekutivní funkce, koncentrace pozornosti, motorika a další. Reedukace dyslexie: 1. Dekódování. 2. Porozumění. Využití poznatků při vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou i genetickou.
  Reedukace dysortografie: 1. Grafická stránka písemného projevu. 2. Aplikace gramatických pravidel, 3. Samostatný písemný projev. Specifické dysortografické chyby a chyby pravopisné. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro reedukaci včetně počítačových programů. Možnosti kompenzace poruch.

 • Specifické poruchy učení a chování - základní kurz +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání:12 nebo 20 hodin
  Osvojení základní poznatků z teorie a praxe SPU a CH. Osvojení pedagogické diagnostiky a následné reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie (v případě 20-ti hodinových kurzů též dyskalkulie). Příprava pro individuální práci s dětmi se SPU. Seznámení s novými poznatky v oboru.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé základních škol, kteří budou provádět reedukaci, mají zájem a předpoklady pro práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Základní pojmy, definice, historie péče. Příčny a projevy SPU. Právní normy a organizace péče. Diagnostika SPU a chování v běžné třídě. Metody rozvíjení psychických funkcí, které osvojování čtení, psaní a počítání ovlivňují (řeč, zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace, paměť aj.). Reedukace (náprava) dyslexie, dysgrafie, dysortografie (dyskalkulie). Hodnocení a klasifikace, spolupráce s rodiči. Tvorba individuálních vzdělávacích programů. Pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU. Stavba hodiny reedukace na 1. i 2. stupni.

 • Specifické poruchy učení a chování - specializační kurz pro pedagogy na 3. stupni +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Specifické poruchy učení aneb dyslexie není jen špatné čtení. Cílem je seznámit účastníky se základními teoretickými východisky SPU, jejich psychosociálními důsledky a negativními vlivy nesprávného přístupu. Osvojení základních postupů při práci se studenty se SPU na středních školách.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Pedagogové středních i základních škol, další zájemci, kteří pracují s dospívajícími i dospělými s poruchami učení.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Kasuistiky dospívajících a dospělých jedinců s dyslexií. Jejich prostřednictvím vyvození základních teoretických poznatků. Příčiny a projevy SPU a chování s využitím ukázek prací žáků. Vývojové deficity poznávacích funkcí průvodními znaky dyslexie a dysortografie: řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace sebe sama a další. Ovlivňují nejen osvojování čtení a psaní, ale negativně zasahují do výuky všech předmětů. Psychosociální vývoj osobnosti se SPU, zvláštnosti v chování. Hodnocení a klasifikace, právní normy. Možnosti práce se studenty se SPU v běžných vyučovacích hodinách. Jak může na sobě pracovat student? Tolerance specifických obtíží na vysoké škole v zaměstnání.

  Kromě dlouholetých zkušeností se studenty středních a vysokých škol vycházím z knihy autorů O.Zelinková, M.Čedík: Mám dyslexii. Kniha byla oceněna vládním výborem pro zdravotně postižené spoluobčany.

 • Co nového ve světě dyslexie - specializační kurz pro pokročilé +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Seznámení s novými poznatky v oboru u nás a v zahraničí. Aplikace nových poznatků v praxi. Řešení konkrétních problémů při reedukaci SPU.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Absolventi základních kurzů, kteří pracují s dětmi se SPU.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Co nového přinesly zahraniční konference a výzkumy v posledních letech? Využití nových poznatků v reedukaci dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Praktické příklady aplikace nových poznatků. Kam směřuje vývoj péče o tyto jedince? Reedukace SPU a nejčastější chyby při reedukaci. Kazuistiky žáků a studentů s dyslexií. Co Vás ještě zajímá? Otázky a odpovědi. Je možné řešit obtíže konkrétních žáku, se kterými seznámí účastníci kurzu.

 • Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin (12 hodin)
  Seznámení učitelů s problematikou SPU a chování, řešení konkrétních případů ve škole.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Všichni učitelé školy.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Kazuistiky jedinců se SPU jsou uváděny v průběhu celého kurzu. Poruchy učení a jejich projevy v oblasti čtení a písemného projevu. Deficit ve vývoji poznávacích procesů jako příčina obtíží ve výuce i v běžném životě. Vliv SPU na psychiku žáků. Možnosti práce s integrovanými žáky ve vyučovacích hodinách. Hodnocení a klasifikace. Organizace péče o integrované jedince se SPU. Chování jedinců se SPU, sebehodnocení. Řešení konkrétních případů na škole (poruchy učení i chování).

  Lze rozdělit na tři části

  • Společný program
  • SPU na prvním stupni
  • SPU na druhém stupni
 • Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Účastníci se seznámí s projevy specifických poruch učení a jejich vlivem na osvojování cizích jazyků. Možnosti práce s těmito žáky. Náměty pro praxi. Východiskem je monografie lektorky: SPU a osvojování cizích jazyků, kterou vydalo nakladatelství Tobiáš.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé cizích jazyků, učitelé, kteří provádějí reedukaci SPU.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Významní jedinci s dyslexií, kasuistiky. Specifické poruch učení (dyslexie, dysgrafie a dysortografie), jejich průvodní projevy ( deficit vývoje poznávacích procesů, tj. fonematický sluch, zraková percepce, řeč a další) a jejich vliv na osvojování cizího jazyka. Příčiny obtíží a možnosti podpory v oblasti komunikace, rozvíjení slovní zásoby, čtení, písemného projevu, osvojování gramatiky. Psychické zvláštnosti jedinců se SPU. Náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné hodině. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro výuku cizích jazyků.

 • Pedagogická diagnostika a prevence +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 - 12 hodin
  Osvojení poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, jako základu pro volbu účinných metod. Význam diagnostiky při tvorbě ŠVP. Individuální vzdělávací plány.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Základní pojmy pedagogické diagnostiky. Základní metody pedagogické diagnostiky. Komplexní přístup k diagnostice. Diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči, motoriky. Podíl psychických funkcí v procesu osvojování dovedností. Pro učitele ZŠ: Diagnostika úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení cizího jazyka atd. Pro učitele MtŠ: Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku, prevence obtíží. Tvorba a realizace podpůrných výukových programů. Individuální vzdělávací programy.

  Dvanáctihodinový kurz poskytuje hlubší poznatky. Východiskem je kniha Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, rozšíření se týká aktuálních oblastí.

 • Neukázněný a neprospívající žák +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Hledání příčin neprospěchu a následných kázeňských problémů. Možnosti práce s těmito žáky.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé 1. a 2. stupně základních škol, učitelé speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny neprospěchu. Vzájemná závislost nekázně a neprospěchu. Neukázněný žák, neprospívající žák - charakteristika. Možnosti práce s těmito dětmi (styly učení, ovlivňování chování). Spolupráce s rodinou.

 • Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Seznámení se základními pojmy, principy a zkušenostmi z integrace u nás a v zahraničí. Možnosti integrace u nás, právní normy.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé mateřských, základních a speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Integrace, inkluze, integrované dítě. Seznámení se základními pojmy. Historie integrace v zahraničí. Zamyšlení nad klady a zápory integrace u různých typů defektů. Možnosti práce s dětmi se speciálními potřebami v běžné třídě. Právní normy podporující integraci. Videozáznam o různých typech handicapů, jeho rozbor. Většina informací pochází z grantového úkolu komise expertů při EU.

 • Metody vyučování čtení +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Neuropsychologický rozbor metod čtení. Seznámení s alternativními metodami vyučování čtení. Záměrem kurzu je zvýšení informovanosti pracovníků, kteří vyučují čtení nebo se zabývají reedukací dyslexie. Porovnání dvou užívaných a diskutovaných metod v ČR. (Analyticko-syntetická a genetická)

  Kritéria pro výběr účastníků

  Pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center, učitelé základních a speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Analýza následujících metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí, které jsou v té které metodě více aktivovány. Teoretická východiska jednotlivých metod:

  • Metoda analyticko-syntetická
  • Metoda globální
  • Metoda genetická
  • Foucambertova metoda vyučování čtení

   

  Neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami. Zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky. Indikace a kontraindikace pro volbu optimálních metod výuky čtení popř. reedukace dyslexie. Pomůcky pro výuku čtení různými metodami. Hyperlexie a dyslexie.

   Projekt GAČR v letech 2009 – 2012. Nejnovější poznatky získané v průběhu zpracování projektu, ve kterém jsou porovnávány metoda analyticko-syntetická a genetická.
 • ADHD nebo LMD? Poruchy chování +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 - 12 hodin
  Seznámení s příčinami a projevy specifických poruch chování a možnostmi jejich zmírnění popř. odstranění. Řešení konkrétních případů z praxe.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Lze rozlišit poruchy chování a kázeňské obtíže způsobené nedostatkem výchovného vedení? Další příčiny nevhodného chování.

  ADHD, ADD a LMD – vývoj a odlišení pojmů. Příčiny a projevy, poznatky nových výzkumů. Osobnost dítěte s ADHD, ADD. Zvláštnosti v chování. Diagnostika v zahraničí a v České republice. Reedukace u nás a v zahraničí. Dětská agresivita – hledání možných příčin a následných kroků. Spolupráce s rodiči.

  Výukové obtíže jako jedna z příčin kázeňských problémů. Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy na základě rozboru příčin obtíží. (Pouze u delších kurzů.)

 • Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  První příznaky dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie v předškolním věku. Včasná diagnostika jako základ další práce s dítětem a s rodiči. Osvojení poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Náměty pro práci s dětmi předškolního věku.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelky mateřských škol (popř. učitelky 1. ročníků základních škol)

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Na základě konkrétních ukázek budou objasňovány základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, poruchy chování. Které faktory ovlivňují osvojování čtení? Rizikové dítě z hlediska dyslexie – jeho projevy v oblasti řeči, zrakové a sluchové percepce, význam motoriky, paměti aj. Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku. Naše a zahraniční testy, diagnostické nástroje. Prevence obtíží. Individuální programy. Východiskem je knížka nakladatelství Portál: Dyslexie v předškolním věku?

  V kurzu budou využity poznatky z řešení 3 grantových úkolů na různých mateřských školách ČR. Prevence Dyspraxie (MŠ v Karlových Varech), prevence SPU (MŠ na Plzeňsku), prevence poruch chování, dyspraxie a dyskalkulie (MŠ v Roztokách, Horoměřicích, Libčicích na Vltavou.)

  Hlavním řešitelem grantů je Lexik s.r.o. Více informací lze získat v sekci Aktuality.

 • Neukázněné dítě v předškolním věku +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelky mateřských škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?

 • Dyspraxie +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Seznámení s vývojovou poruchou postihující osvojování pohybových dovedností. Diagnostika ve věku předškolním a školním. Možnostmi práce s dítětem.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé mateřských, základních a speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Co je dyspraxie? Jak se projevuje v předškolním a školním věku? Přetrvává nešikovnost do dospělosti? Příčiny. Diagnostika v různých věkových obdobích. Možnosti práce s nešikovnými dětmi. Průvodní projevy dyspraxie. Kazuistiky. Nové poznatky z výzkumu Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

 • Jsem neposedný. Co s tím mám dělat? Já už s ním nemohu vydržet. +

   Lektoři: Olga Zelinková, Miloslav Čedík, společný kurz.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 8 hodin
  Naučit učitele předcházet nežádoucímu chování, řešit kázeňské problémy, pracovat s dětmi s ADHD/ADD. Na základě odhalování příčin volit optimální způsoby přístupu k dítěti. Nabídnout možnost práce v komunitním systému, další formy spolupráce s rodiči.

  Kritéria pro výběr účastníků

  Učitelé mateřských, základních a speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Osvojení komplexního přístupu k dítěti, u kterého je dominantním projevem nežádoucí chování popřípadě porucha chování. Zapojení školy, rodiny, dítěte i jeho spolužáků. Hledání příčin nežádoucího chování jako východiska práce s těmito dětmi.

  Poruchy chování, ADHD/ADD : příčiny, projevy, reedukace, komplexní přístup k reedukaci. Na základě praktických příkladů budou rozlišovány poruchy chování a kázeňské problémy vyplývající z jiných příčin. Formou skupinové práce (Ballintovská skupina) a interaktivními formami budeme hledat vhodné způsoby práce s těmito dětmi.

   Videozáznam: Využití komunitního systému v práci s rodiči a jejich dětmi s poruchami chování. Cena kurzu: 16 000 Kč.
 • 1