Kurzy speciální pedagogiky pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Obecné informace

V současné době nabízíme následující kurzy. Jsou určené především pro pedagogy, psychology, další odborníky, ale též rodiče, jejichž dítě trpí některou z poruch učení. Všechny kurzy jsou akreditovány na MŠMT ČR. Akreditaci zajistila různá pracoviště v České republice. Pokud máte o některý z kurzů zájem, můžete zvolit jeden z následujících postupů:

 1. Vybrat kterýkoliv z kurzů a zajistit vlastní akreditaci.
 2. Na základě domluvy použít akreditace některé z organizací, které již celý sled kroků absolvovaly.

Přestože jsou některé kurzy nabízeny řadu let, jejich obsah se vyvíjí v souvislosti s aktuálními poznatky a na základě požadavků pedagogů.

Kurzy nabízené ve variantách 6 a více hodin mají základ stejný. Delší varianty poskytují hlubší pohled do problematiky, umožňují obsáhlejší diskuzi.

Seznam kurzů

Detaily jednotlivých kurzů zobrazíte kliknutím na název kurzu.

 • Číst se naučí každý +

   Každé dítě je schopno osvojit si základy čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb, znalosti odpovídajících metod.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 nebo 8 hodin
  Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s textem s ohledem na charakteristiky žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení. Kromě obecných informací o výuce čtení, jejích úskalích, alternativních postupech při výuce čtení se účastníci seznámí se specifiky osvojování čtení u žáků s uvedenými diagnózami.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol, pedagogičtí asistenti.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Čtenářská prégramotnost a kognitivní procesy, které ovlivňují osvojování čtení u všech žáků. Specifické obtíže, které jsou přitěžujícím činitelem pro osvojování čtení u dětí s lehkou mentální retardací, dysfázií, dyslexií. Charakteristika metod vyučování čtení: metoda analyticko-syntetická, genetická, globální, sfumato s ohledem na žáky se SVP. Postupy při výuce jednotlivými metodami. Pomůcky a doporučení pro osvojování čtení u žáků s uvedenými obtížemi. Ukázka práce s textem s ohledem na techniku čtení i porozumění.

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání +

   Co spojuje, co rozděluje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a běžnou populaci? Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním – využití dosavadních zkušeností pedagogů.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 nebo 8 hodin
  Cílem akce je aktivizace a prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky s lehkým mentálním postižením, žáky se specifickými poruchami učení a žáky s dysfázií. Metody podpory žáků při osvojování základních školních dovedností. Organizace výuky v běžné třídě, hodnocení a klasifikace.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol, pedagogičtí asistenti.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání (LMD, SPU, dysfázie), specifické obtíže zmíněných skupin žáků. Formou otázek a odpovědí zmapujeme aktuální znalosti účastníků. Osvojování čtení s využitím metody analyticko-syntetické, genetické nebo a globální. Pozitiva a úskalí jednotlivých metod. Písemný projev – technika psaní, náměty pro osvojování gramatiky. Náměty pro učení se gramatice, pomůcky pro výuku. Písemné vyjadřování, jeho úskalí a možnosti rozvíjení této dovednosti. Osvojování základů matematiky.
  Hodnocení a klasifikace. Zapojení asistenta pedagoga.

 • SOS pro učitele 1. - 3. ročníku základní školy +

   Čím dříve poskytneme podporu, tím lépe.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 nebo 8 hodin
  Seminář nabídne právní ukotvení podpůrných opatření 1. stupně a konkrétní postupy, cvičení, pomůcky pro práci se žáky, kteří z různých příčin selhávají ve výuce. Cílem podpůrných opatření 1.stupně je poskytnout žákovi oporu při překonávání obtíží ve výuce. Význam opatření: zaměřujeme se na žáky při prvních projevech obtíží, sledujeme efekt intervence, zapojujeme do práce rodiče.
  Podpůrná opatření 1.stupně realizujeme bez vyšetření žáka v PPP.

  Seminář důsledně vychází ze znalostí a zkušeností pedagogů, které: 1. prohlubuje, 2. aktivizuje a 3. uvádí do souvislosti.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé 1. – 3. ročníků, popř. další zájemci.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Ve spolupráci s účastníky vytyčíme nejčastější oblasti, v nichž je dítě v první letech školní docházky neúspěšné: čtení, grafomotorika, osvojování gramatiky, matematika, naukové předměty, pohybové dovednosti. Připomeneme příčiny selhávání (nezralost, rodinné prostředí, zdravotní stav dítěte, psychické obtíže, deficit ve vývoji percepce, v komunikace). Budeme se zabývat diagnostikou a podporou žáků, hodnocením a klasifikací. Připomeneme význam motivace a sebehodnocení dítěte. Stěžejní částí budou doporučení pro práci s neúspěšným dítětem.

 • Spolupráce mateřské školy a rodiny +

   Soupeření nebo spolupráce?

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Zamyšlení nad současnou úrovní spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči. Hledání příčin obtíží a současně cest ke zlepšení kontaktů mezi rodiči a učitelkami. Odpovíme na otázku: “Co můžeme zlepšit a jak.“

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelky mateřských škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Současná rodina, její problémy a radosti, které ovlivňují spolupráci. Co rodiče chtějí řešit? Co skrývají? Konflikty v rodině, způsoby výchovy a jejich důsledky. Komunikace v rodině, násilí jako prostředek komunikace mezi rodiči a dítětem. Cíle a formy komunikace mezi rodiči a pedagogy mateřských škol. Pedagog jako důležitý článek komunikace – vnímání vlastní role, neverbální komunikace (řeč těla, gestikulace), aktivní naslouchání, řešení konfliktních situací. Náměty pro spolupráci.

 • Vím víc, lépe porozumím, cíleně pomohu +

   Každému dítěti může realizovat svůj potenciál. Každé dítě může být šťastné bez ohledu na své kvality i obtíže.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 8 nebo 16 hodin
  Prohloubit poznatky učitelem mateřských škol o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytnout základní informace o obtížích, s nimiž se mohou u dětí setkat. Účastníci si osvojí základní postupy při práci s těmito dětmi. Seznámí se s institucemi, kde pracují specialisté na danou problematiku.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelky mateřských škol a další zájemci.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  V předškolním věku je mozková kůra dítěte plastická, je dobře ovlivnitelná cíleným působením. Našim cílem není pouze podpora oblastí, které jsou vývojově opožděné, ale též rozvoj talentu, zájmů.

  Milníky ve vývoji dítěte jako orientační kritérium pro sledování dítěte. (Bude vypracováno ve spolupráci s učiteli.) Pohybový vývoj – změny ve vývoji, příčiny a projevy (dětská mozková obrna, svalová dystrofie, dyspraxie, vadné držení těla). Význam rozvíjení řeči ve vývoji dítěte. Opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslálie. Opoždění mentálního vývoje, mentální retardace a její projevy.

  Riziko dyslexie a dyskalkulie v předškolním věku. ADHD a poruchy chování, mírné kázeňské obtíže multifaktoriálně podmíněné.

  Uspokojování základních potřeb jako předpoklad zdravého vývoje. Náměty pro práci s dětmi s výše uvedenými obtížemi.

 • Dyslexie od narození do dospělosti +

   Dyslexie není jen špatné čtení. Neprojevuje se až ve škole. Nevymizí po ukončení studia. Není to lenost, nechuť na sobě pracovat. Kolik je lidí, kteří skutečně trpí dyslexií?

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Cílem kurzu je vytvořit spolu s účastníky kurzu obraz nejen dyslexie, ale též dalších poruch učení. Ukázat, jak projevy poruch učení ovlivňují osobnost dítěte, dospívajícího, dospělého. Osvojit si základní postupy při práci se žáky i studenty s poruchami učení.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních, středních a speciálních škol. Kurz je vhodný pro kolektivy škol i další zájemce mimo školství, kteří se setkávají s projevy poruch učení a rádi by se dověděli více.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Co je dyslexie a další poruchy učení, jak vznikají, jak se projevují? Vznik poruch je podmíněn neostatečným vývojem psychických funkcí, které negativně ovlivňují nejen osvojování čtení, psaní, matematiky, cizích jazyků, ale nepříznivě působí na řadu dalších aktivit v průběhu dne. První příznaky lze vnímat již v předškolním věku, nejvýrazněji se projevují na základní škole. V různé míře přetrvávají po celý život. V průběhu kurzu se účastníci seznámí se základními postupy při práci se žáky (studenty, dospělými). Obsah kurzu lze modifikovat podle zájmů účastníků. Dostatek prostoru bude ponechán na otázky, odpovědi, diskuzi.

 • Dyslexie a dysortografie prakticky +

   Příprava kurzu byla ovlivněna skutečností, že mnoho pedagogů zná teoretické základy SPU, ale neví, jak pracovat s dětmi, jaké pomůcky použít.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

  Kurz poskytuje nejintenzivnější přípravu pro práci se žáky s dyslexií a dysortografií.
   Délka trvání: 6 hodin
  Účastníci kurzu si osvojí základní metody reedukace dyslexie a dysortografie. Seznámí se s pomůckami pro reedukaci i s technikami kompenzace. (V úvodu připomeneme nezbytná teoretická východiska.)

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních, středních a speciálních škol, kteří mají základní informace o specifických poruchách učení.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Reedukace kognitivních funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť krátkodobá a pracovní, proces automatizace, exekutivní funkce, koncentrace pozornosti, motorika a další. Reedukace dyslexie: 1. Dekódování. 2. Porozumění. Využití poznatků při vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou i genetickou.

  Reedukace dysortografie: 1. Grafická stránka písemného projevu. 2. Aplikace gramatických pravidel, 3. Samostatný písemný projev. Specifické dysortografické chyby a chyby pravopisné. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro reedukaci včetně počítačových programů. Možnosti kompenzace poruch.

 • Žák se specifickými poruchami učení +

   Víme o nich více než půl století. Kam jsme došli v teorii a praxi?

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6, 8 až 40 hodin
  Osvojení základní poznatků z teorie a praxe SPU. Osvojení základních postupů pro práci se žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. Budeme se zabývat hodnocením a klasifikací, pozitivní motivací s cílem formovat u žáků se SPU sebehodnocení a vnímání sebe sama, ovlivňovat psychosociální vývoj.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol, pedagogičtí asistenti.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Mezi účastníky kurzů jsou značné rozdíly v teoretické připravenosti i ve zkušenostech se žáky se SPU. Podle počtu hodin získají účastníci základní či hlubší poznatky pro práci. Čím vyšší počet hodin, tím více pozornosti je věnováno metodám práce i individuálním požadavkům účastníků a diskuzi. Ve všech kurzech je prezentována teorie do té míry, aby poskytovala základ pro volbu metod a přístupů k žákovi.

  Základní teoretická východiska (příčny a projevy SPU). Metody rozvíjení psychických funkcí, které osvojování čtení, psaní a počítání ovlivňují (řeč, zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace, paměť aj.). Základní postupy při reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Hodnocení a klasifikace, posilování pozitivního sebehodnocení. Pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU. Právní normy a organizace péče.

  40-ti hodinový kurz poskytuje podrobné informace o SPU a chování. Účastníci si osvojí metody rozvíjení poznávacích procesů i reedukace jednotlivých oblastí. Obsahem kurzu jsou všechny oblasti související se SPU (diagnostika, hodnocení a klasifikace, příprava IVP, vyučování cizím jazykům a další.)

 • Specifické poruchy učení a chování +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 8 a více hodin
  Totéž jako v předcházejícím kurzu, rozšíření o ADHD a kázeňské obtíže, které mají jiné příčiny.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol, pedagogičtí asistenti.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Poznatky o specifických poruchách učení jako v předcházejícím kurzu.

  ADHD její příčiny, projevy a doporučení pro práci s dětmi. Možnosti odlišování ADHD a jiných obtíží v chování, jejich příčiny v rodině, ve škole. Zamyšlení nad výskytem hyperaktivity, poruch koncentrace pozornost, jejich příčinami. Postupy při zmírňování obtíží.

 • Specifické poruchy učení a chování - specializační kurz pro pedagogy na 3. stupni +

   Má-li student na 3.stupni vzdělávání realizovat svůj potenciál, vyžaduje práce pedagoga speciální přístup.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 nebo 8 hodin
  Dyslexie není jen špatné čtení, dyskalkulie nejsou pouze obtíže v matematice. Cílem je seznámit účastníky se základními teoretickými východisky SPU, jejich psychosociálními důsledky a negativními vlivy nesprávného přístupu. Cílem je osvojení základních postupů při práci se studenty se SPU na středních školách.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Pedagogové středních i základních škol, další zájemci, kteří pracují s dospívajícími i dospělými s poruchami učení.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Kasuistiky dospívajících a dospělých jedinců s dyslexií. Jejich prostřednictvím vyvození  základních teoretických poznatků. Příčiny a projevy SPU a chování s využitím ukázek prací. Vývojové deficity poznávacích funkcí jako průvodními znaky dyslexie a dysortografie:  řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace sebe sama a další. Ovlivňují nejen osvojování českého jazyka a matematiky, ale negativně zasahují do výuky všech předmětů. Psychosociální vývoj osobnosti se SPU, zvláštnosti v chování. Hodnocení a klasifikace, právní normy. Možnosti práce se studenty se SPU v běžných vyučovacích hodinách. Jak může na sobě pracovat student? Tolerance specifických obtíží na vysoké škole a v zaměstnání.

  Kromě dlouholetých zkušeností se studenty středních a vysokých škol vycházím z knihy autorů O.Zelinková, M.Čedík: Mám dyslexii. Kniha byla oceněna vládním výborem pro integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení +

   Dyslexie a cizí jazyky nejsou neslučitelné pojmy.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Účastníci se seznámí s projevy specifických poruch učení a jejich vlivem na proces osvojování cizích jazyků. Zamyslíme se nad různými metodami a postupy při práci s těmito žáky. Náměty pro praxi. Východiskem je nová publikace kolektivu autorek: Dyslexie (Zaostřeno na angličtinu), kterou vydalo nakladatelství Pasparta 2020.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé cizích jazyků a další zájemci.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Specifické poruch učení (dyslexie, dysgrafie a dysortografie), jejich průvodní projevy (deficit vývoje poznávacích procesů, tj. fonematický sluch, zraková percepce, řeč a další) a jejich vliv na osvojování cizího jazyka. Příčiny obtíží a metody práce při osvojování komunikace, rozvíjení slovní zásoby, čtení, písemného projevu, osvojování gramatiky. Psychické zvláštnosti jedinců se SPU. Náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné hodině. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro výuku cizích jazyků.

 • Pedagogická diagnostika a prevence +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 nebo 8, popř. 12 hodin
  Osvojení poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, jako základu pro volbu účinných metod. Význam diagnostiky při přípravě podpůrných opatření.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol, asistenti pedagoga.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Základní pojmy pedagogické diagnostiky. Základní metody pedagogické diagnostiky. Komplexní přístup k diagnostice. Diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči, motoriky. Podíl psychických funkcí v procesu osvojování dovedností.

  Kurz pro učitele ZŠ: Diagnostika úrovně čtení, psaní a počítání, úrovně osvojení cizího jazyka atd.

  Kurz pro učitele MtŠ: Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku, prevence obtíží. Tvorba a realizace podpůrných opatření.

  Východiskem je kniha: Zelinková Olga, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, která vyšla v roce 2001 v nakladatelství Portál.

 • Neukázněný a neprospívající žák +

   Žák, který se špatně učí, často zlobí.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

   Délka trvání: 6 hodin
  Hledání příčin neprospěchu a následných kázeňských problémů, upozornění na jejich vzájemné souvislosti. Možnosti práce s těmito žáky.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé 1. a 2. stupně základních škol, učitelé speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny neprospěchu. Vzájemná závislost nekázně a neprospěchu. Možnosti práce s těmito dětmi, utváření dovednosti učit se, styly učení. Neukázněný žák, jeho charakteristika, možnosti ovlivňování chování. Spolupráce s rodinou.

 • Metody vyučování čtení +

   Metody vyučování čtení se vyvíjejí celá staletí. Co si z nich můžeme vybrat?

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

  Účastníci kurzu se seznámí s příčinami, které způsobují obtíže dítěte při zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP.

   Délka trvání: 6 hodin
  Záměrem kurzu je zvýšení informovanosti pracovníků, kteří vyučují čtení nebo se zabývají reedukací dyslexie. Neuropsychologický rozbor metod osvojování čtení. Seznámení s alternativními metodami vyučování čtení. Porovnání dvou užívaných a diskutovaných metod v ČR. (Analyticko-syntetická a genetická)

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Analýza následujících metod vyučování čtení, zapojení kognitivních funkcí, které jsou v té které metodě více aktivovány. Teoretická východiska a popis jednotlivých metod : Metoda analyticko-syntetická. Metoda genetická. Metoda globální. Foucambertova metoda vyučování čtení. Metoda Sfumato.

  Indikace a kontraindikace pro volbu optimálních metod výuky čtení. Pomůcky pro výuku čtení různými metodami. Hyperlexie a dyslexie.

 • ADHD nebo nedostatečné výchovné vedení +

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

  Účastníci kurzu se seznámí s příčinami, které způsobují obtíže dítěte při zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP.

   Délka trvání: 6 nebo 8 hodin
  Seznámení s příčinami a projevy specifických poruch chování (ADHD) od narození do dospělosti. Diagnostika v různých věkových obdobích a možnostmi jejich zmírnění popř. odstranění. Řešení konkrétních případů z praxe.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé základních a speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Lze rozlišit poruchy chování a kázeňské obtíže způsobené nedostatkem výchovného vedení? Další příčiny nevhodného chování.

  ADHD, ADD a LMD – vývoj a odlišení pojmů. Příčiny a projevy, poznatky nových výzkumů. Osobnost dítěte s ADHD, ADD. Zvláštnosti v chování. Diagnostika v zahraničí a v České republice. Reedukace u nás a v zahraničí. Dětská agresivita – hledání možných příčin a následných kroků. Spolupráce s rodiči. Výukové obtíže jako jedna z příčin kázeňských problémů. Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy na základě rozboru příčin obtíží.

 • Dyspraxie +

   Dyspraxie – nepříliš známá diagnóza, která může ovlivnit celý život člověka.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

  Účastníci kurzu se seznámí s příčinami, které způsobují obtíže dítěte při zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP.

   Délka trvání: 6 hodin
  Seznámení s vývojovou poruchou postihující osvojování pohybových dovedností a koordinaci pohybů, jejími příčinami a především projevy o narození do dospělosti. Diagnostika ve věku předškolním a školním. Možnostmi práce s dítětem.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé mateřských, základních a speciálních škol, zájemci o dyspraxii a další obdobné obtíže.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Co je dyspraxie? Jak se projevuje v předškolním a školním věku? Jemná a hrubá motorika, sebeobsluha, osvojování pohybových dovedností, zájmové činnosti, obtíže při osvojování psaní, neobratnost v běžných denní činnostech. Přetrvává nešikovnost do dospělosti? Příčiny. Diagnostika v různých věkových obdobích. Možnosti práce s nešikovnými dětmi. Společně se vyskytující poruchy: ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra. Kazuistiky.

  Východiskem je kniha Dyspraxie (autor O. Zelinková), která vyšla v nakladatelství Portál v roce 2017.

 • Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? +

   Prevence je účinnější a efektivnější než řešení výukových problémů a psychických důsledků.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

  Účastníci kurzu se seznámí s příčinami, které způsobují obtíže dítěte při zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP.

   Délka trvání: 6 hodin
  První příznaky dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie v předškolním věku. Včasná diagnostika jako základ další práce s dítětem a s rodiči. Osvojení poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Náměty pro práci s dětmi předškolního věku.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelky mateřských škol (popř. učitelky 1. stupně základních škol)

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Na základě konkrétních ukázek budou objasňovány základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, poruchy chování. Které faktory ovlivňují osvojování čtení? Rizikové dítě z hlediska dyslexie – jeho projevy v oblasti řeči, zrakové a sluchové percepce, význam motoriky, paměti aj. Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku. Naše a zahraniční testy, diagnostické nástroje. Prevence obtíží. Individuální programy.

  Východiskem je knížka nakladatelství Portál. Zelinková, Olga. Dyslexie v předškolním věku? 2012

 • Neukázněné dítě v předškolním věku +

   Nepodceňujme první projevy obtíží, hledejme účinné kroky.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

  Účastníci kurzu se seznámí s příčinami, které způsobují obtíže dítěte při zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP.

   Délka trvání: 6 nebo 8 hodin
  Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Je možné odlišovat poruchy chování, hyperaktivitu od obtíží, které mají jiné příčiny? Možnosti práce s dětmi s nežádoucími projevy chování.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelky mateřských škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat? Podněty pro práci s dítětem s využitím poznatků o pravděpodobných příčinách.

 • Proč nezvládá klíčové kompetence +

   Kompetence – pojem stále aktuální.

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

  Účastníci kurzu se seznámí s příčinami, které způsobují obtíže dítěte při zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP.

   Délka trvání: 6 hodin
  Účastníci získají přehledné informace o příčinách neúspěchu dítěte z hlediska zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP v předškolním věku. Uvedeme možnosti pomoci těmto dětem (Metody a postupy, spolupráce s rodiči.)

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelky mateřských škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Seminář hledá příčiny selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj a nabízí možnosti práce s nimi. Věnuje se významu klíčových kompetencí pro rozvoj dítěte, obsahu kompetencí v předškolním věku, jejich charakteristice a naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku. V pěti vzdělávacích oblastech, v nichž se realizuje program školy (Dítě a tělo, psychika, ten druhý, společnost, svět) se zabývá tím, jaká úskalí přinášejí jednotlivé oblasti z hlediska případného selhávání dítěte. V průběhu semináře se účastníci dovědí, jaké příčiny mohou způsobovat selhání (opožděný psychomotorický vývoj, vývojové vady a poruchy, speciální potřeby žáků) a jak těmto dětem pomoci. Zmíníme význam spolupráce s rodiči, komunikace s nimi.

  Přehled témat výuky: Příčiny neúspěchu dětí při zvládání kompetencí, možnosti práce s těmito. Klíčové kompetence, jejich charakteristika, obsah, naplnění a význam pro rozvoj dítěte v předškolním věku. Úskalí pro dítě v jednotlivých oblastech programu školy. Příčiny selhání (opožděný psychomotorický vývoj, vývojové vady a poruchy, speciální potřeby žáků. Oblasti pomoci dítěti.

 • Jsem neposedný, co s tím mám dělat? Já už s ním nemohu vydržet. +

   Lektoři: Olga Zelinková, Miloslav Čedík - společný kurz

  Charakteristika a cíl vzdělávací akce

  Účastníci kurzu se seznámí s příčinami, které způsobují obtíže dítěte při zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP.

   Délka trvání: 8 hodin
  Naučit učitele předcházet nežádoucímu chování, řešit kázeňské problémy, pracovat s dětmi s ADHD/ADD. Na základě odhalování příčin volit optimální způsoby přístupu k dítěti. Nabídnout možnost práce v komunitním systému, další formy spolupráce s rodiči.

  Doporučení pro výběr účastníků

  Učitelé mateřských, základních a speciálních škol.

  Obsahová náplň vzdělávací akce

  Osvojení komplexního přístupu k dítěti, u kterého je dominantním projevem nežádoucí chování popřípadě porucha chování. Zapojení školy, rodiny, dítěte i jeho spolužáků. Hledání příčin nežádoucího chování jako východiska práce s těmito dětmi. Poruchy chování, ADHD/ADD : příčiny, projevy, reedukace, komplexní přístup k reedukaci. Na základě praktických příkladů budou rozlišovány poruchy chování a kázeňské problémy vyplývající z jiných příčin. Formou skupinové práce (Ballintovská skupina) a interaktivními formami budeme hledat vhodné způsoby práce s těmito dětmi. Videozáznam : Využití komunitního systému v práci s rodiči a jejich dětmi s poruchami chování.

  Cena kurzu: 16 000 Kč

 • 1

Ceny kurzů

Varianta kurzu Cena Délka trvání
8 hodinový kurz 10 000 Kč
6 hodinový kurz 8 000 Kč
Přednáška 6 000 Kč méně než 6 hodin
 Ceny delších kurzů se odvíjejí od těchto základních cen.